Przejdź do treści

Czytelnia

Przygotowanie do Dwusetlecia urodzin Księdza Bosko

  • Ks. Pascual Chávez Przełożony Generalny Salezjanów w latach 2002-2014. IX Następca Ks. Bosko.
(fot. ANS)
(fot. ANS)

Drodzy Współbracia,
zbliżamy się do Dwusetnej rocznicy urodzin Księdza Bosko, którą przeżywać będziemy dnia 16 sierpnia 2015 r. Będzie to wielkie wydarzenie dla nas, dla całej Rodziny Salezjańskiej i całego Ruchu salezjańskiego, które jednak wymaga intensywnej i głębokiej drogi przygotowania, aby było owocne dla nas wszystkich, dla Kościoła, młodzieży i społeczeństwa.

Kapituła Generalna XXVI, obierając za temat motto Księdza Bosko „Da mihi animas, cetera tolle” i biorąc za podstawę prace pięciu grup tematycznych „Powrócić do Księdza Bosko”, zwróciła naszą uwagę również na dwusetną rocznicę jego urodzin. W liście zapowiadającym KG26 napisałem: «Czyniąc naszym motto „Da mihi animas, cetera tolle”, chcemy przyjąć duchowy i apostolski program Księdza Bosko oraz podstawę jego wytrwałego działania na „chwałę Bożą i dla zbawienia dusz”. W ten sposób będziemy mogli odnaleźć źródło naszego charyzmatu, cel naszego posłannictwa i przyszłość naszego Zgromadzenia» (DRG 394, s. 6).

Wdrożenie KG26, która wymaga od nas wzmocnienia naszej charyzmatycznej tożsamości i ożywienia w sercu każdego z nas pasji apostolskiej, jest naszym pierwszym i konkretnym przygotowaniem do obchodów rocznicy dwustulecia. Z drugiej strony, jest rzeczą ważną ustalić wspólną drogę dla całego Ruchu salezjańskiego, którego jesteśmy pierwszymi odpowiedzialnymi, animatorami.

1. Trzylecie przygotowań do Dwustulecia

Przygotowanie, które wam proponuję, jest drogą podzieloną na trzy etapy, które rozpoczynają się kolejno: dnia 16 sierpnia 2011 r., dnia 16 sierpnia 2012 r. i dnia 16 sierpnia 2013 r., i każdy z nich kończy się 15 sierpnia następnego roku. Każdy etap zmierza do rozwinięcia jakiegoś aspektu charyzmatu Księdza Bosko. Temat każdego z trzech etapów przygotowania będzie zbiegał się z tematem Wiązanki poszczególnego roku.

Pierwszy rok przygotowania: Znajomość historii Księdza Bosko
16 sierpnia 2011 – 15 sierpnia 2012

Pierwszy etap ukierunkowany jest na poznanie historii Księdza Bosko i jej kontekstu, jego postaci, jego doświadczenia życiowego, jego wyborów. W ostatnich latach ukazały się nowe publikacje na te tematy, które jednak domagają się systematycznej asymilacji uzyskanych rezultatów. W ciągu tego pierwszego roku przygotowań musimy postanowić sobie, systematyczne przestudiowanie i przyswojenie sobie zdobytej wiedzy o Księdzu Bosko. Odeszło już pokolenie tych, którzy znali osobiście Księdza Bosko, czy tych, którzy zetknęli się z jego pierwszymi świadkami. Dlatego konieczne jest by czerpać ze źródeł i studiów na temat Księdza Bosko, ażeby zgłębić przede wszystkim wiadomości o nim. Poznawanie Księdza Bosko jest warunkiem, aby móc przekazać jego charyzmat i zaproponować jego aktualność. Bez znajomości nie może być miłości, naśladowania i wzywania; to jedynie miłość przynagla do poznania. Chodzi więc o znajomość, która wypływa z miłości i prowadzi do miłości: poznanie emocjonalne.

Drugi rok przygotowania: Pedagogia Księdza Bosko
16 sierpnia 2012 – 15 sierpnia 2013

Przed kilku laty zwróciłem szczególną uwagę na znaczenie pogłębienia pedagogii Księdza Bosko; obecnie to spostrzeżenie zamierza być przełożone na program do zrealizowania w tym drugim roku przygotowań do obchodów dwustulecia. Tak pisałem: «Dziś koniecznym jest pogłębić pedagogię salezjańską, tzn. potrzebę studiowania i urzeczywistniania odnowionego systemu prewencyjnego, którego pragnął ks. Egidio Viganň… rozwinąć jego wielkie zalety, zmodernizować jego zasady, idee, wskazania; aby zinterpretować na dzisiaj jego podstawowe zamysły: większą chwałę Bożą i zbawienie dusz; żywą wiarę, niezachwianą nadzieję, duszpasterską miłość; dobrego chrześcijanina i uczciwego obywatela; trójmian „radość, nauka i pobożność”; zdrowie, naukę i świętość; pobożność, moralność i kulturę; ewangelizację i cywilizację. To samo należy powiedzieć, gdy idzie o główne ukierunkowania metody: sprawić wpierw, by cię polubiono, bardziej niż, by się ciebie bano; rozum, religia, dobroć; ojciec, brat, przyjaciel; duch rodzinny zwłaszcza na rekreacji; zdobycie serca; wychowawca poświęcony dla dobra swoich uczniów; pełna wolność skakania, biegania i hałasowania» (DRG 394, s. 11)

Trzeci rok przygotowania: Duchowość Księdza Bosko
16 sierpnia 2013 – 15 sierpnia 2014

I, wreszcie, konieczne jest poznanie i życie duchowością Księdza Bosko. Nie wystarczy znajomość jego życia i działalności oraz jego metody wychowania. Podstawą owocności jego działania i jego aktualności jest jego głębokie doświadczenie duchowe. «Dojść do precyzyjnego rozpoznania duchowego doświadczenia Księdza Bosko, nie jest łatwym zadaniem. Jest to, być może, najmniej pogłębiony wymiar Księdza Bosko. Był on człowiekiem całkowicie nastawionym na pracę, nie dostarcza nam opisów swoich przemian duchowych, ani nie pozostawia nam wyraźnych refleksji na temat swojego życia duchowego; nie pisze pamiętników duchowych, nie daje interpretacji; woli przekazać ducha, opisując wydarzenia swojego życia, bądź przedstawiając biografie swoich chłopców. Z pewnością nie wystarczy powiedzieć, że jego duchowość jest duchowością duszpasterstwa aktywnego, nie kontemplacyjnego; duszpasterstwa pośredniczącego między duchowością uczonych a duchowością ludową» (DRG 394, ss. 11-12).

2. Rok obchodów Dwustulecia

Rok obchodów: Posłannictwo Księdza Bosko z młodzieżą i dla młodzieży
16 sierpnia 2014 – 16 sierpnia 2015

Obchody Dwustulecia urodzin Księdza Bosko odbywać się będą po Kapitule Generalnej XXVII: rozpoczną się dnia 16 sierpnia 2014 r. i zakończą się dnia 16 sierpnia 2015 r. Droga przygotowawcza i temat obchodów dwustulecia pozostają w spójnym rozwoju z latami przygotowań i będą odnosić się do: Posłannictwa Księdza Bosko z młodzieżą i dla młodzieży. Przekazanie innym przesłania Dwustulecia z pewnością będzie miało na uwadze zdobycze osiągnięte podczas trzech lat przygotowań.

Kalendarz Zgromadzenia, oprócz tych dwóch momentów celebracji w dniu 16 sierpnia 2014 r. i 2015 r. na Colle Don Bosco, przewiduje dwa wydarzenia na poziomie międzynarodowym: Międzynarodowy Kongres Studiów salezjańskich dotyczący „Rozwoju charyzmatu Księdza Bosko” w ‘Salesianum’, w Rzymie, w listopadzie 2014 r. i ‘Campo Bosco’ Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego, na temat „Młodzi młodym”, w Turynie, w sierpniu 2015 r.

Ten rok powinien być zaprogramowany w Inspektoriach na czas, aby móc się skoncentrować na drodze odnowy duchowej i duszpasterskiej, jaką pragniemy przebyć jako Zgromadzenie, Rodzina salezjańska i jako Ruch salezjański i popierać doniosłość i aktualność orędzi, które pragniemy przekazać. Trzeba absolutnie wystrzegać się rozproszenia, fragmentaryczności i powtarzalności, stawiając zaś na zwięzłość i skuteczność. Wszystko to z zamiarem, aby przysłużyć się do osiągnięcia celów.

3. Modlitwa do Księdza Bosko

Przygotowanie i obchody Dwustulecia są także okazją, aby podjąć z młodzieżą, świeckimi, Rodziną Salezjańską i Ruchem salezjańskim modlitwę do Księdza Bosko. Proponuję uaktualnione przeredagowanie modlitwy „Ojciec i Nauczyciel młodzieży”.

Ojcze i Nauczycielu młodzieży,
Święty Janie Bosko,
uległy darom Ducha i otwarty na rzeczywistość twojego czasu
byłeś dla młodzieży, zwłaszcza tej bezbronnej i ubogiej,
znakiem miłości i Bożym ulubieńcem.

Bądź naszym przewodnikiem na drodze przyjaźni z Panem Jezusem
tak, abyśmy mogli odkryć w Nim i w Jego Ewangelii
sens naszego życia
i źródło prawdziwego szczęścia.

Dopomóż nam odpowiedzieć godziwie i całym sobą na powołanie,
którym obdarzył nas Bóg,
abyśmy w codziennym życiu
byli budowniczymi jedności,
i współpracowali z entuzjazmem,
w jedności z całym Kościołem,
wznosząc cywilizację miłości.

Wyjednaj nam łaskę wytrwałości,
aby godnie przeżywać życie chrześcijańskie
według ducha błogosławieństw;
i spraw, abyśmy, prowadzeni przez Maryję Wspomożycielkę,
mogli kiedyś znaleźć się z tobą
w wielkiej niebiańskiej rodzinie. Amen.

Wspólnotom salezjańskim poddaję myśl, aby korzystały z tej modlitwy każdego dnia na zakończenie Nieszporów lub Czytania duchownego, tak jak rano każdego dnia po rozmyślaniu wzywamy Maryi Wspomożycielki w modlitwie zawierzenia. Niech będzie również używane to wezwanie w codziennej modlitwie z młodzieżą.

Niech Duch Chrystusa pomaga nam przeżywać naszą drogę przygotowania obchodów Dwustulecia i Maryja Wspomożycielka niech nas wspiera; od intensywności i głębi przygotowania zależą faktycznie owoce duchowe, duszpasterskie i powołaniowe, jakich się spodziewamy z obchodów roku dwustulecia. Ksiądz Bosko niech będzie zawsze naszym wzorem i naszym przewodnikiem.

Radosnego świętowania Uroczystości Księdza Bosko! Oddany w Panu

Ks. Pascual Chávez Villanueva
Przełożony Generalny

Rzym, 31 stycznia 2011
Uroczystość Świętego Jana Bosko

Autor

Ks. Pascual Chávez
Przełożony Generalny Salezjanów w latach 2002-2014.
IX Następca Ks. Bosko.

Źródło

InfoANS


Udostepnij