Przejdź do treści

Wiadomości

Przygotowania do 28. Kapituły Generalnej

  • 30 maja 2018 r.
Przygotowania do 28. Kapituły Generalnej
Przygotowania do 28. Kapituły Generalnej

W Uroczystość Maryi Wspomożycielki, 24 maja, Przełożony Generalny ks. A. F. Artime opublikował list zwołujący Kapitułę Generalną 28 (KG 28), która odbędzie się tym razem w Turynie-Valdocco w dniach 16 lutego – 4 kwietnia 2020 roku na temat: „Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży?”.

Listem skierowanym do wszystkich salezjanów na świecie Przełożony Generalny zapoczątkował drogę przygotowań do kolejnej Kapituły. Warto przy tym dodać, że Kapituła odbędzie się w Domu Macierzystym Salezjanów na Valdocco po 62 latach od ostatniej w tym miejscu (KG 18). Również podejście do poruszanych zagadnień ma być inne, o czym świadczy jej temat przewodni w formie pytania: „Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży?”.

W rozległym dokumencie, który sporządzono zgodnie z treścią art. 150 Konstytucji salezjańskich, ks. Artime przedstawia powody wyboru tego tematu i wskazuje na cele, które się z nim łączą, a także wymienia niektóre otwarte kwestie, które będą przedmiotem refleksji na drodze przygotowania do obrad KG 28. Temat-pytanie nie jest tylko pytaniem retorycznym, ale wezwaniem całego Zgromadzenia do skupienia uwagi na osobie salezjanina we współczesnym świecie i do „zestrojenia się” z potrzebami współczesnej młodzieży w każdej sytuacji.

Ta podróż w kierunku Kapituły dopiero się zaczyna i będzie nabierała rozpędu w miarę upływu czasu, angażując wszystkich salezjanów na świecie, którzy – wnosząc własny wkład – pomogą uczestnikom Kapituły podjąć refleksję i wypracować odpowiednio sformułowany dokument do wykorzystania przy pracach podczas KG 28. W centrum tych rozważań znajduje się osoba Założyciela, który już od snu w 9. roku życia i od początków Zgromadzenia, stawiał sobie to samo pytanie.

Głównym celem obrad KG 28 będzie przyjście z pomocą całemu Zgromadzeniu w pogłębieniu, na ile to jest możliwe, następującej kwestii: jaki jest i jaki powinien być „profil salezjanina zdolnego udzielić odpowiedzi współczesnej młodzieży”, wszystkim ludziom młodym, zwłaszcza najuboższym i potrzebującym, wykluczonym i odrzuconym, najsłabszym i pozbawionym podstawowych praw. A to wszystko „w coraz bardziej skomplikowanym świecie, który doświadcza szybkich zmian.

Przełożony Generalny uściśla, że składają się na dyskusję trzy grupy tematyczne:

  • ­ Priorytet posłannictwa salezjańskiego wśród współczesnej młodzieży

  • ­ Profil salezjanina dla współczesnej młodzieży

  • ­ Wspólnie ze świeckimi w posłannictwie i w formacji

Jestem przekonany, że w dużej liczbie współbraci jest silne pragnienie większej autentyczności ludzkiej, większej głębi duchowej i bardziej radykalnej spójności powołaniowej. Prośmy Ducha Świętego, aby Kapituła Generalna 28 była okazją do zrobienia tego kroku, pytając się, jacy powinni być salezjanie dla współczesnej młodzieży”stwierdza Przełożony Generalny na zakończenie listu, co czyni tuż przed zaproponowaniem wszystkim członkom Zgromadzenia modlitwy za wstawiennictwem Maryi Wspomożycielki, prosząc, by ta prowadziła na tej drodze duchowych synów Księdza Bosko.

Dom Macierzysty na Valdocco jako miejsce obrad KG 28, tak znaczące dla salezjanów nada z pewnością odpowiedniego tonu tym pracom.

Kontekst, w jakim będzie się odbywać KG28, jest niewątpliwie bardzo złożony. Współcześni ludzie młodzi są zanurzeni w świecie cyfrowym, zauważa się konieczność odpowiedniej formacji, niektórzy młodzi doświadczają bolesnego wykorzystywania, a jeszcze inni z nich muszą emigrować do różnych krajów. Te sytuacje, o których jeszcze 30–40 lat temu nawet nie myślano, dzisiaj są niezmiernie ważne dla salezjanów. Są to sytuacje, które każą wyjść poza indywidualne i utrwalone bezpieczeństwo.

Niewątpliwie to pytanie: „Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży?” wypływa z doświadczenia miłości, z tego samego pytania, które stanowiło bodziec dla Księdza Bosko przemierzającego ulice XIX-wiecznego Turynu. A to dlatego, że tylko ten, który chce dobra drugiego, nieustannie poszukuje nowych sposobów czynienia tego dobra, starając się pomóc tym ludziom, których kocha, by byli szczęśliwi.

Jest to coś, co zauważa się we wszystkich rodzajach relacji: w małżeństwie, w rodzinie, w przyjaźni, a przede wszystkim – w miłości, która porusza osoby, które się poświęcają dla dobra najbardziej potrzebujących.

List zwołujący KG28, który znajdzie się w Dokumentach Rady Generalnej nr 427, dostępny jest w całości na stronie sdb.org.

Źródło

Udostepnij